Aktualności

16.09.2019 r.

Wystartował nowy nabór w konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – tzw. „Szybka Ścieżka”

Konkurs „Szybka ścieżka” skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Łącznie, w ramach konkursu NCBiR będzie dysponować budżetem o wartości 1,1 mld złotych.

Konkurs ten jest jednym z głównych źródeł dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych w Polsce. Umożliwia dofinansowanie projektów, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego bądź znacząco ulepszonego produktu/usługi/procesu. Dotacją w wysokości maksymalnie do 80% na badania przemysłowe oraz 60% na prace rozwojowe, objęte mogą zostać następujące przykładowe koszty: wynagrodzenia kadry badawczej, prace podwykonawców, amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym, wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, materiały niezbędne do realizacji prac B+R, wytworzenie instalacji pilotażowej lub prototypu, promocja projektu oraz jego audyt. Wsparcie w wysokości 90% dofinansowania można uzyskać również na prace przedwdrożeniowe, ściśle związane z realizowanym projektem.

O dofinansowanie ubiegać się mogą wyłącznie projekty realizowane poza województwem mazowieckim.

Konkurs został podzielony na trzy miesięczne rundy. Nabór na tę edycję konkursu odbywa się od 16 września do 16 grudnia 2019 r. (do godz. 16:00) za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBiR.