Aktualności

18.03.2020 r.

Ważny komunikat dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, iż ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 będzie indywidualnie rozpatrywać wszelkie naruszenia w zakresie obowiązku realizacji projektów zgodnie z harmonogramem oraz zachowania terminów w nim wskazanych (m.in. w zakresie składania raportów oraz sprawozdań).

Instytucja zwraca uwagę, iż każdy przypadek niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania umownego powinien zostać należycie uzasadniony. W tym celu beneficjent będzie zobowiązany do przedstawienia m.in. informacji o brakach kadrowych powstałych w wyniku zwolnień chorobowych lub informacji od podwykonawców/ dostawców o niezależnych od nich opóźnieniach w dostawach towarów lub usług, które wpłynęły na wykonanie przez wykonawców/ beneficjentów obowiązków umownych itp.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie: NCBiR