Ulgi podatkowe

ULGA B+R

Ulga badawczo-rozwojowa to działający od 2016 r. instrument podatkowy, umożliwiający ponowne odliczenie wartości kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenie należnego do zapłaty podatku dochodowego. Aby skorzystać z ulgi, należy w ramach przedsiębiorstwa prowadzić prace nad ulepszonymi produktami, usługami czy procesami.

W przypadku ulgi odliczenie odbywa się dwukrotnie – za pierwszym razem odliczane są koszty działalności badawczo-rozwojowej jako koszty uzyskania przychodu. Następnie odlicza się kolejne 100% kosztów kwalifikowanych od obliczonej już podstawy opodatkowania, pomniejszając ją (a tym samym zmniejszając kwotę należnego podatku do zapłacenia). Dzięki temu każdy wydatek B+R jest liczony dwukrotnie jako koszt podatkowy.

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Ulga B+R posiada określony katalog kosztów kwalifikowanych, które można odliczać. Są to:

 • wynagrodzenia pracownicze (umowy o pracę, zlecenia, dzieła),
 • amortyzacja środków trwałych,
 • współpraca z jednostkami naukowymi i badawczymi,
 • uzyskanie i utrzymanie praw własności intelektualnej,
 • nabycie materiałów, surowców i drobnego sprzętu laboratoryjnego,
 • korzystanie z aparatury B+R i usługi zewnętrzne w tym zakresie.

PRZYKŁADOWA KORZYŚĆ

przykładowa korzyść
 

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA ULGI

Prawidłowe zastosowanie ulgi B+R przyczyni się do osiągnięcia realnych oszczędności w firmie i pozwoli przeznaczyć pieniądze na dodatkowe badania lub inwestycje. Co ważne, ulga B+R może być łączona z dotacjami i innymi instrumentami podatkowymi. Umożliwia odliczenie kosztów w części dotyczącej wkładu własnego przy projektach realizowanych z funduszy UE, a także może być łączona z innymi ulgami rozwojowymi. Wystąpi efekt synergii, łączący korzyści z zastosowania dwóch rozwiązań.

Przygotowanie do uzyskania ulgi B+R umożliwi dostosowanie się do najlepszych praktyk w zakresie zarządzania księgowością w firmie i polepszy obecne metodyki zarządzania projektami. Audyt i wdrożenie zalecanych przez naszych doradców zmian pozwoli zoptymalizować i uporządkować procesy w firmie pod kątem przyszłych ulg i rozliczeń.

W rozliczeniu za 2022 r. możliwe będzie odliczenie aż 200% wartości wynagrodzeń pracowników zajmujących się działalnością B+R w firmie, co dodatkowo podniesie atrakcyjność korzystania z ulgi.

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Od 2022 r. możliwe jest stosowanie ulgi na robotyzację w przedsiębiorstwie. Pozwala ona odliczyć koszty zakupu robotów przemysłowych i ich wdrożenia w procesach produkcyjnych. Celem ulgi jest zwiększenie stopnia robotyzacji polskiego przemysłu.

Ulga na robotyzację umożliwi każdej firmie inwestującej w roboty odliczenie od podatku 50% kosztów kwalifikowanych związanych z tą inwestycją. Odliczenie będzie dotyczyć kosztów już wcześniej zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu, więc wydatek ten będzie odliczony dwukrotnie.

Do kosztów kwalifikowanych, które mogą podlegać odliczeniu, zaliczają się zakup lub leasing fabrycznie nowych robotów, a także zakup oprogramowania, osprzętu, sprzętu BHP i niezbędnych szkoleń i certyfikatów dla pracowników firmy wyznaczonych do obsługi robota przemysłowego.

Robot przemysłowy musi spełniać wymogi określone w ustawie i posiadać szereg cech, aby być kwalifikowanym wydatkiem dla firmy. Musi to być urządzenie sterowalne, monitorowalne, wielozadaniowe, połączone systemami teleinformatycznymi, posiadające m.in. 3 stopnie swobody, stacjonarne lub mobilne, zintegrowane z maszynami, programowalne, przekazujące dane w formie cyfrowej, posiadające właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne. Ulga na robotyzację będzie obowiązywać w stosunku do wydatków poniesionych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.

ULGA NA PROTOTYPY

Od 1 stycznia 2022 r. wraz z Polskim Ładem wprowadzona została ulga na prototyp. Umożliwia ona odliczenie kosztów próbnej produkcji prototypów opracowanych produktów. Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów próbnej produkcji nowego lub ulepszonego produktu lub wprowadzenia go na rynek. Maksymalnie podatnikowi przysługuje odliczenie do 30% wartości kosztów kwalifikowanych próbnej produkcji, lecz nie więcej niż 10% dochodu przedsiębiorstwa.

Odliczeniu podlegać będą koszty nabycia fabrycznie nowych lub wytworzenia środków trwałych, niezbędnych do uruchomienia próbnej produkcji, koszty materiałów i surowców, badań, ekspertyz i dokumentacji. Ulga może być odliczona przez 6 kolejnych lat następujących po roku, w którym koszty zostały poniesione.

IP BOX

Od 2019 r. istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej IP BOX zmniejszającej stawkę należnego do zapłacenia podatku. Warunkiem skorzystania z niej jest komercjalizacja praw własności intelektualnej, która powstała w wyniku zrealizowania prac B+R.

W uldze IP BOX podatnik może skorzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku PIT / CIT, jeśli czerpie on zyski z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Aby to zrobić, firma powinna objąć wyniki prac badawczo-rozwojowych ochroną prawną, należącą do kwalifikowanych form własności intelektualnej w ramach ulgi. Należą do nich wzór użytkowy, patent, licencja, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, autorskie prawo do programu komputerowego.

Warunkiem skorzystania z IP BOX jest wyodrębnienie w swojej ewidencji księgowej kosztów działalności B+R oraz precyzyjne oszacowanie, jaki udział mają prace B+R w wartości komercjalizowanego produktu. Od 2022 r. możliwe jest połączenie ulgi B+R z ulgą IP BOX.

POLSKA STREFA INWESTYCJI

Polska Strefa Inwestycji to instrument podatkowy oferujący zwolnienie przedsiębiorstwa z podatku dochodowego w efekcie realizacji nowej inwestycji. Polska Strefa Inwestycji nie ma ograniczeń terytorialnych i wsparcie można uzyskać na terenie całego kraju. Jest ono udzielane niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i może dotyczyć:

 • założenia nowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększenia zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,
 • dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
 • zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Wsparcie jest przeznaczone zarówno dla firm z sektora MŚP, jak i dużych firm. Aby je uzyskać, każda firma aplikująca o pomoc musi zaplanować inwestycję o określonej wielkości wydatków kwalifikowanych w relacji do poziomu bezrobocia w danej lokalizacji oraz musi spełnić kryteria rozwoju gospodarczego i społecznego.

Intensywność wsparcia zależy od poziomu określonego dla danego województwa w mapie pomocy regionalnej. W zależności od regionu, zwolnienie z podatku CIT przyznawane jest na okres od 10 do 15 lat.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zaliczają się koszty:

 • nabycia gruntów lub praw do ich użytkowania wieczystego,
 • nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
 • rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • najmu, dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
 • 2-letnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

JAK MOŻEMY POMÓC? CO MOŻEMY ZROBIĆ?

Oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie w obszarze identyfikacji możliwych do wykorzystania ulg badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych oraz doradzamy, jak optymalnie je połączyć z dostępnym na rynku wsparciem w formie dotacji z funduszy unijnych i krajowych.

Wsparcie przy pozyskaniu ulg związanych z działalnością B+R obejmuje:

 • kompleksowy audyt i analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem prowadzonych działań badawczo-rozwojowych,
 • pomoc w prawidłowym identyfikowaniu i księgowaniu wydatków B+R,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji podatkowej, rozliczeń, opinii i ekspertyz pozwalających na pozyskanie ulg,
 • pozyskanie niezbędnych zabezpieczeń przed ryzykiem podatkowym, indywidualnych interpretacji podatkowych, opinii o innowacyjności i innych,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych wraz z załącznikami CIT/BR lub PIT/BR oraz wniosków o stwierdzenie nadpłaty,
 • wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi, pomoc w przypadkach kontroli i zapytań ze strony instytucji, przygotowywanie pism i wyjaśnień.

Tematyka ulgi badawczo-rozwojowej wymaga holistycznego podejścia i wyjścia poza ramy prawno-podatkowe podczas analizy działalności przedsiębiorstwa. Współpraca z naszymi doradcami pozwoli na całościowe spojrzenie na Państwa firmę przez specjalistów od innowacji, co przełoży się na uzyskanie wymiernych korzyści finansowych.

Z kolei wsparcie przy pozyskiwaniu ulg inwestycyjnych obejmuje:

 • doradztwo w określeniu koncepcji projektu z perspektywy przepisów o pomocy publicznej,
 • analizę możliwych do uzyskania korzyści podatkowych z tytułu realizacji inwestycji,
 • kompleksowe wsparcie w określeniu wydatków kwalifikowanych projektu,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku i niezbędnych załączników,
 • kontakty z właściwą Specjalną Strefą Ekonomiczną,
 • doradztwo w całym procesie pozyskania decyzji o wsparciu.