Aktualności

17.04.2019 r.

Ogłoszenie konkursu – INNOSHIP-II

15 kwietnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs INNOship-II w ramach Działania 1.2 “Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie z harmonogramem na 2019 r. nabór na tę edycję konkursu przewidziano od 17 czerwca do 16 września 2019 r. 

Program sektorowy INNOship ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora stoczniowego. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe i może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (wszystkie województwa poza mazowieckim).                             Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 200 000 000 PLN.

W ramach naboru możliwość udziału w konkursie mają przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi od 1 mln do 60 mln PLN.

Dofinansowanie można otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary badawcze:

  • nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających
  • rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza
  • opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową, w tym w szczególności uwzględniających nowe pro-ekologiczne regulacje IMO, UE i Administracji polskiej
  • opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej

Podczas pierwszej edycji konkursu w 2018 r. wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 128 mln PLN, z czego największa kwota przyznanego wsparcia wyniosła ponad 7,8 mln PLN.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiR.