Aktualności

07.03.2019 r.

OGŁOSZENIE KOLEJNEJ RUNDY NABORU KONKURSU „SZYBKA ŚCIEŻKA” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ.

28.02.2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną rundę naboru w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – tzw. „Szybka Ścieżka”.

Konkurs ten jest jednym z głównych źródeł dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych w Polsce. Umożliwia dofinansowanie projektów, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego bądź znacząco ulepszonego produktu/usługi/procesu. Dotacją w wysokości maksymalnie do 80% na badania przemysłowe oraz 60% na prace rozwojowe, objęte mogą zostać następujące przykładowe koszty: wynagrodzenia kadry badawczej, prace podwykonawców, amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym, wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, materiały niezbędne do realizacji prac B+R, wytworzenie instalacji pilotażowej lub prototypu, promocja projektu oraz jego audyt. Wsparcie w wysokości 90% dofinansowania można uzyskać również na prace przedwdrożeniowe, ściśle związane z realizowanym projektem.

Składanie wniosków w ramach konkursu będzie możliwe od 1 kwietnia do 1 lipca 2019 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą wyłącznie projekty realizowane poza województwem mazowieckim.

Jakie są najważniejsze zmiany?

Przede wszystkim, w tegorocznej turze konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadziło możliwość ubiegania się o dofinansowanie, w ramach jednej tury naboru, zarówno przez przedsiębiorstwa jak i konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% na prowadzone w ramach projektu badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe (pod warunkiem realizacji projektu w ramach ich działalności niegospodarczej).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla przedsiębiorstw innych niż MŚP została pomniejszona do 2 mln PLN, z kolei dla projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa sektora MŚP minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych pozostała na poziomie 1 mln PLN. Łącznie, w ramach konkursu NCBiR będzie dysponować budżetem o wartości 1 050 000 000 złotych.

Wprowadzono również modyfikacje odnoszące się do zasad oceny projektów. Poprzez zwiększenie zakresu możliwych do zastosowania we wniosku poprawek oraz uzupełnień, wzrosną szanse Wnioskodawców na możliwość otrzymania dotacji w konkursie.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBiR.