Aktualności

19.08.2019 r.

Ogłoszenie kolejnej rundy naboru konkursu “Szybka Ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną rundę naboru w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – tzw. „Szybka Ścieżka”.

Konkurs ten jest jednym z głównych źródeł dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych w Polsce. Umożliwia dofinansowanie projektów, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego bądź znacząco ulepszonego produktu/usługi/procesu. Dotacją w wysokości maksymalnie do 80% na badania przemysłowe oraz 60% na prace rozwojowe, objęte mogą zostać następujące przykładowe koszty: wynagrodzenia kadry badawczej, prace podwykonawców, amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym, wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, materiały niezbędne do realizacji prac B+R, wytworzenie instalacji pilotażowej lub prototypu, promocja projektu oraz jego audyt. Wsparcie w wysokości 90% dofinansowania można uzyskać również na prace przedwdrożeniowe, ściśle związane z realizowanym projektem.

Łącznie, w ramach konkursu NCBiR będzie dysponować budżetem o wartości 1,1 mld złotych.

Składanie wniosków w ramach konkursu będzie możliwe od 16 września do 16 grudnia 2019 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą wyłącznie projekty realizowane poza województwem mazowieckim.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione, zgodnie z kryteriami zmienionymi w czerwcu br. Obecnie kryteria dopuszczają szerszy zakres poprawy projektu w trakcie oceny.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NCBiR.