Aktualności

27.04.2020 r.

Nowy pakiet legislacyjny – Komisja Europejska uwzględniła postulaty Polski

Od 24 kwietnia obowiązuje drugi pakiet legislacyjny zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Przyjęte w pakiecie rozwiązania obejmują między innymi:

  • dodatkową elastyczność w przenoszeniu środków miedzy funduszami polityki spójności, czyli Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym czy Funduszem Spójności oraz między kategoriami regionów, czyli będącymi na różnym poziomie rozwoju,
  • zwolnienie państw członkowskich z konieczności przestrzegania wymogów tak zwanej koncentracji tematycznej, czyli nakierowania pieniędzy na ściśle określone dziedziny. Chodzi o to, aby umożliwić wykorzystanie funduszy w obszarach najbardziej dotkniętych kryzysem,umożliwienie udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji – dotąd nie było to możliwe,
  • uznanie za kwalifikowane wydatków poniesionych w związku z walką z pandemią w projektach wcześniej nieobjętych unijnym dofinasowaniem,
  • umożliwienie państwom członkowskim tymczasowej (w roku obrachunkowym 2020-2021) możliwości podniesienia poziomu dofinansowania do 100% wartości przy składaniu wniosków o płatność do KE. To rozwiązanie, które ma poprawić sytuację finansową państw członkowskich, ale nie oznacza ono, że poszczególni beneficjenci otrzymają 100-procentowe dofinansowanie projektów

Więcej informacji na stronie poir.gov.pl