Aktualności

31.01.2019 r.

Nowy konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 “Tworzenie produktów przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w 2019 r.

28 stycznia 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”, w którym kwota przeznaczona na dofinansowanie wyłonionych projektów to 250 mln zł. Składanie wniosków w ramach konkursu będzie możliwe od 28 lutego do 29 sierpnia 2019 r. – konkurs jest podzielony na trzy rundy. 

Głównym celem finansowania w ramach poddziałania jest wsparcie inwestycji dotyczących rozwoju lub utworzenia innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS) wspólnych dla województw Polski Wschodniej.

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw MŚP składających wniosek o dofinansowanie samodzielnie lub w ramach konsorcjum, składającego się z co najmniej 3 przedsiębiorstw posiadających status MŚP. O dofinansowanie ubiegać się mogą wyłącznie projekty realizowane w makroregionie Polski Wschodniej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 5 mln zł.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej, prowadzące do stworzenia innowacyjnego produktu sieciowego oraz skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.

W ramach konkursu dla poddziałania możliwe będzie sfinansowanie następujących kategorii kosztów kwalifikowanych:

  • Koszty nabycia nieruchomości nieprzekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych,
  • Koszty nabycia środków trwałych,
  • Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,
  • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji, patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, nieprzekraczające 2% całkowitych kosztów kwalifikowanych,
  • Koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących produktu sieciowego,
  • Koszty opracowania i wdrożenia jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym,
  • Koszty ustanowienia i utrzymania dodatkowego zabezpieczenia.

Konkurs dopuszcza również finansowanie kosztów związanych z miejscami noclegowymi nieprzekraczających 35% wartości łącznych kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów związanych z infrastrukturą sportową i wielofunkcyjną infrastrukturą rekreacyjną nieprzekraczających 80% wartości łącznych kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nieprzekraczających progu 2 mln euro dofinansowania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP.

W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania zapraszamy do kontaktu z doradcami SAS Advisors.