Aktualności

20.02.2019 r.

Nowa linia pożyczek NFOSiGW dla inwestycji ukierunkowanych na poprawę parametrów ekologicznych produkcji w ramach programu Energia Plus

Program Energia Plus z budżetem 4 mld złotych to skierowana do przedsiębiorców nowa propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem.  Program skupia się na wsparciu przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, modernizacji czy rozbudowy sieci ciepłowniczych oraz energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 marca 2019 r. i potrwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W ramach programu przewidziano pożyczki ukierunkowane na poprawę parametrów ekologicznych produkcji o następujących parametrach finansowania:

 • Pożyczka do 85% wartości inwestycji;
 • Oprocentowanie preferencyjne: WIBOR 3M + 50 p.b., nie mniej niż 2% rocznie;
 • Dla wybranych typów inwestycji: częściowe umorzenie rat kapitałowych do 1 mln PLN, nie więcej niż 10% wartości udzielonej pożyczki)

Zakres wspieranych inwestycji obejmuje: 

 • Zmniejszanie zużycia surowców pierwotnych  – przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów;
 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 M
 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50 MW –  przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw) – np. modernizacja lub wymiana elektrofiltrów, układów i instalacji odpylania. Efektem ekologicznym w ramach działania jest ograniczenie emisji co najmniej jednego zanieczyszczenia specyficznego dla danej technologii przemysłowej.
 • Poprawę efektywności energetycznej w zakładach o przeciętnym zużyciu energii końcowej na poziomie co najmniej 2 GWh/rok – przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.
 • Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej – przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe lub ciepło pochodzące z kogeneracji
 • Modernizację/ rozbudowę sieci ciepłowniczych,
 • Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych [ dla wybranych typów inwestycji geotermalnych istnieje możliwość uzyskania 50% dotacji];

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NFOSiGW.