Aktualności

06.05.2019 r.

NFOŚiGW ogłasza V nabór dla programu “Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił piąty nabór w ramach programu priorytetowego Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Przyjmowanie wniosków w ramach naboru potrwa od 13 maja do 30 sierpnia 2019 r. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Przeznaczony budżet wyniesie do 2,5 mld złotych w tym:

– dla bezzwrotnych form finansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł

– dla zwrotnych form finansowania (faza B+R i W) – do 2 425 000 tys. zł

Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden ze wskazanych priorytetów gospodarczych, określonych szczegółowo w postaci obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (dokładna lista dostępna tutaj).

W obecnym naborze istotnie rozszerzono zakres podmiotów, które mogą być zainteresowane udzielanym wsparciem, biorąc pod uwagę aktualizację KIS, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Wskazano tematy z zakresu m.in. materiałochłonności, energochłonności i ilości odpadów w przemyśle przetwórstwa drewna, wykorzystania inteligentnych sieci w infrastrukturze, wspierania rozwoju technologii, materiałów i urządzeń fotowoltaicznych, ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko jednostek pływających, konstrukcji morskich służących konwersji źródeł odnawialnych, gospodarki w obiegu zamkniętym (woda, surowce kopalniane, odpady), a także związanych z nowoczesną biotechnologią w ochronie środowiska, układów wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, inteligentnego i oszczędnego budownictwa oraz rozwiązań transportowych.

W okresie realizowania Programu Sokół w latach 2016-2023 podpisywanie umów zaplanowano do końca 2022 r., a wydatkowanie środków do końca 2023 r. Okres kwalifikowalności kosztów potrwa do 30 czerwca 2023 r. – w tym okresie poniesione koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane.

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. Innowacyjność może dotyczyć zarówno innowacji produktowej, jak i procesowej. Wnioskodawcy mogą aplikować na jedną z dwóch faz:

– fazę badawczo-rozwojową (B+R)

– fazę wdrożeniową (W)

Ogłoszony nabór przewiduje udzielenie dofinansowania w formie: dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki (łącznie, w przypadku aplikowania w fazie B+R) oraz w formie pożyczki (w przypadku przebadanych rozwiązań w fazie W). Pożyczki oferowane będą na warunkach preferencyjnych lub rynkowych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NFOŚiGW.