Aktualności

05.10.2020 r.

NCBR zapowiada INFRASTARt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pracuje nad programem zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt. Bazując na doświadczeniach programu PANDA2 oraz rekomendacjach z przeprowadzonej ewaluacji, Centrum proponuje powołanie nowego programu stanowiącego kontynuację podjętych działań tj. wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R i wprowadzenie dodatkowego komponentu dot. współpracy międzynarodowej. Wsparcie dotyczyłoby utrzymania infrastruktury B+R, której specyfika i charakter, będzie przekładać się na rozwój działalności naukowej danej jednostki i podniesienie stopnia jej wykorzystania dla celów badań komercyjnych.

Celem programu będzie poprawa funkcjonowania infrastruktury B+R poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie współfinansowania kosztów operacyjnych w zakresie zarządzania infrastrukturą oraz umiędzynarodowienie działalności jednostek naukowych.

Zgodnie z informacją podaną na stronie NCBR harmonogram prac przewiduje ogłoszenie konkursu jeszcze w 2020 roku.