Nasze wartości

O SAS ADVISORS

Mamy determinację, aby osiągnąć doskonałość we wszystkim, co robimy. Jako organizacja chcemy być na tyle dużym podmiotem, aby kompetentnie realizować z sukcesem największe i najbardziej perspektywiczne projekty dla naszych Klientów, a jednocześnie na tyle małą organizacją, aby utrzymać rzetelność, lojalność, poufność i standardy pracy, które wszyscy cenimy i które w dużym stopniu przyczyniają się do sukcesu SAS Advisors. Choć jesteśmy zaangażowani w różne projekty, w tym również strategiczne, kilkusetmilionowe inwestycje realizowane przez naszych Klientów przy udziale finansowania zarówno polskich jak i europejskich instytucji, zdecydowanie wolimy być najlepsi niż najwięksi. To oznacza wyłączną koncentrację na profesjonalnych usługach związanych z pozyskiwaniem finansowania ze środków publicznych ze szczególnych uwzględnieniem projektów badawczo – rozwojowych.

NASZE PODEJŚCIE DO PROWADZENIA BIZNESU

Klient jest dla nas najważniejszy, a jego sukces jest dla nas największą satysfakcją. Mając bardzo dużą skuteczność w pozyskiwaniu pomocy publicznej i świadcząc usługi na najwyższym poziomie, jesteśmy świadomi, że naszą wartością są nie tylko statystyki czy kwoty pozyskanych grantów, ale przede wszystkim budują ją czynniki, których nie można zmierzyć, takie jak zaangażowanie, kreatywność, transparentność i wzajemny szacunek.

LUDZIE W SAS ADVISORS

Nasza organizacja to ludzie, którzy ją tworzą i kształtują poprzez swoje kompetencje, zaangażowanie, pomysły i dzielenie się doświadczeniem. Wiemy, że są oni dla nas największą wartością i bardzo doceniamy wszystkich, którzy z nami pracują.

W codziennej pracy stawiamy na rozwój, budowanie kompetencji. Wybieramy naszych pracowników z najwyższą starannością, poczynając od stanowiska praktykanta. Często efekty naszej pracy są mierzone w pozyskanych milionach złotych, a wdrożenia projektów stanowią przełomowe rozwiązania dla branż, w których działają nasi klienci. Wiemy, że w przypadku usług profesjonalnych bez najlepszych ludzi nie możemy wyznaczać standardów i świadczyć usług na najwyższym, międzynarodowym poziomie. Oczekujemy, że nasi pracownicy utrzymują wysokie standardy etyczne we wszystkim, co robią, zarówno w swojej pracy dla firmy, jak i w życiu osobistym.

PRACA W SAS ADVISORS

Wyróżniamy zaangażowanie, wspieramy i doceniamy wśród naszych pracowników indywidualną kreatywność, ale wiemy też, że wysiłek całego, zmotywowanego, ale i współpracującego ze sobą zespołu przynosi najlepsze rezultaty. Bardzo zależy nam na rozwoju osobistym każdego z naszych pracowników. Tworząc interdyscyplinarne zespoły na poszczególnych projektach, oferujemy naszym pracownikom możliwość szybkiego rozwoju. Nie ograniczamy członków zespołu odgórnymi zasadami czy regułami korporacyjnymi, które często utrudniają kreatywność i możliwość dostosowania się do różnych i często dynamicznie zmieniających się sytuacji w biznesie. Jednocześnie zapewniamy naszym Klientom najwyższą staranność i zaangażowanie, gwarantując pełną ochronę ich interesów ze strony współpracujących z nimi zespołów, których skład dobieramy zawsze tak, by w pełni osiągnąć zakładane cele.

Przestrzeganie Standardów Etycznych

TRANSPARENTNOŚĆ

SAS Advisors świadczy usługi w klarowny i transparenty sposób zarówno dla Klientów, jak i Instytucji Publicznych. Staramy się, aby świadczone przez nas usługi jak i sam proces finansowania inwestycji ze środków publicznych był jak najbardziej zrozumiały i przejrzysty dla naszych Klientów.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

SAS Advisors posiada wdrożone wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, które zostały opracowane w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania pomocy publicznej, analizę aktów prawnych oraz dostępne dokumenty Instytucji Publicznych związane z przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym, tak aby w jak największym stopniu chronić interesy zarówno firmy, jak również jej Klientów.

KODEK ETYKI BIZNESOWEJ

Współpracujemy z tymi Partnerami i Klientami, których wartości i sposób zachowania są zgodne z naszymi zasadami etyki. Pobierz Dokument Kodeks Etyki Biznesowej SAS Advisors.

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych zasad etycznej współpracy z Partnerami oraz Klientami SAS Advisors oraz wskazuje podejście SAS Advisors do wykonywanej pracy. Zapoznanie się z opisanymi poniżej podstawowymi wytycznymi obowiązującymi Doradców SAS Advisors stanowi gwarancję etycznej, przejrzystej i zgodnej z prawem współpracy podczas świadczenia usług doradztwa. Wymagamy od całego zespołu SAS Advisors przestrzegania przepisów prawa i wewnętrznego Kodeksu Etyki Biznesowej. Jednocześnie od naszych Klientów i Współpracowników oczekujemy zachowań zgodnych z prawnymi i etycznymi standardami, których najważniejsze założenia przedstawione są w niniejszym dokumencie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I PRYWATNOŚĆ

SAS Advisors kładzie szczególny nacisk na zachowanie bezpieczeństwa i poufności danych. Chronimy dane naszej firmy i pracowników oraz w szczególności Klientów i Partnerów biznesowych wszelkimi stosownymi i odpowiednimi środkami technicznymi oraz organizacyjnymi, jakimi dysponujemy, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do danych, ich przywłaszczenie, utratę lub przedwczesne usunięcie. Działania te są podejmowane w zgodzie z obowiązującym prawem oraz wprowadzonymi regulacjami wewnętrznymi. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do prowadzenia dokładnej i kompletnej dokumentacji działań biznesowych oraz ochrony i zachowania poufności informacji używanych do świadczenia usług doradztwa. W szczególności chronimy własność intelektualną naszych Klientów, tajemnice zawodowe i informacje poufne, a dane dotyczące SAS Advisors udostępniamy jedynie osobom do tego upoważnionym, w uzasadnionych celach.