Nasze usługi

Pozyskiwanie finansowania

Doradzamy i wspieramy przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu preferencyjnego finansowania ze środków publicznych (bezzwrotnych dotacji unijnych, preferencyjnych pożyczek, umorzeń i innych form wsparcia). Dla nas liczy się przede wszystkim skuteczne zaspokojenie realnych potrzeb biznesowych Klientów przy wykorzystaniu możliwie szerokiego wachlarza dostępnych opcji. Dlatego finansowanie dla naszych Klientów pozyskujemy ze środków krajowych, europejskich dystrybuowanych przez polskie instytucje oraz udzielanych bezpośrednio przez Komisję Europejską.

W oparciu o bogate doświadczenie branżowe doradzamy jak efektywnie pogodzić uwarunkowania konkretnego projektu z oczekiwaniami instytucji udzielających dofinansowania, aby pozyskane finansowanie stanowiło rzeczywistą wartość dodaną, a nie sztywny gorset ograniczeń biurokratycznych nałożony na plany rozwojowe naszych Klientów.

Rozliczanie otrzymanego wsparcia

Świadczymy usługi w zakresie rozliczania otrzymanego finansowania. Oferujemy wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia. Doradzamy, jak najsprawniej zrealizować projekt, prowadzić procedury zakupowe czy wywiązać się ze wszystkich zobowiązań. Wspieramy Klientów podczas kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne oraz bronimy ich przy ewentualnych sporach.

Zakres usług świadczonych przez SAS Advisors na etapie rozliczania projektów obejmuje:

 • Kompleksowe przeszkolenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu (dział księgowy, dział kadrowy, dział zakupów, technolodzy),
 • Wsparcie w zakresie procedur zakupowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej,
 • Obsługa Bazy konkurencyjności oraz systemu SL2014,
 • Monitorowanie poprawności wydatkowania środków z zaliczki,
 • Doradztwo w zakresie prawidłowego dokumentowania ponoszonych wydatków oraz weryfikacja dokumentacji księgowej projektu pod kątem kwalifikowalności,
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej projektu,
 • Monitorowanie zgodności podejmowanych działań z wnioskiem o dofinansowanie oraz z wymogami umowy o dofinansowanie, sygnalizowanie rozbieżności,
 • Monitorowanie poziomu osiągniętych wskaźników oraz deklarowanych celów projektu,
 • Sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w projekcie,
 • Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych i promocyjnych,
 • Opracowywanie pism na zapytania Instytucji Wdrażających oraz utrzymywanie aktywnego kontaktu z Instytucją,
 • Wsparcie podczas kontroli w miejscu realizacji projektu.

Inne usługi finansowe

Aktywnie uczestniczymy we wszelkich procesach pozyskiwania kapitału przeznaczonego na rozwój naszych Klientów. Mamy doświadczenie w negocjacjach z funduszami VC/PE i bankami komercyjnymi, pozyskiwaniu finansowania o charakterze udziałowym, sprzedaży obligacji i prowadzeniu przedsięwzięć w formule PPP.