Dotacje

Pozyskiwanie finansowania

Doradzamy i wspieramy przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu preferencyjnego finansowania ze środków publicznych (bezzwrotnych dotacji unijnych, preferencyjnych pożyczek, umorzeń i innych form wsparcia). Dla nas liczy się przede wszystkim skuteczne zaspokojenie realnych potrzeb biznesowych klientów przy wykorzystaniu możliwie szerokiego wachlarza dostępnych opcji. Dlatego finansowanie dla naszych klientów pozyskujemy ze środków krajowych, europejskich dystrybuowanych przez polskie instytucje oraz udzielanych bezpośrednio przez Komisję Europejską.

W oparciu o bogate doświadczenie branżowe doradzamy, jak efektywnie pogodzić uwarunkowania konkretnego projektu z oczekiwaniami instytucji udzielających dofinansowania, aby pozyskane finansowanie stanowiło rzeczywistą wartość dodaną, a nie sztywny gorset ograniczeń biurokratycznych nałożony na plany rozwojowe naszych klientów.

Zarządzanie projektami i rozliczanie otrzymanego wsparcia

Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczna z końcem formalności, ponieważ faktyczne otrzymanie środków jest oddalone w czasie i uzależnione od spełnienia wielu wymogów w toku trwania przedsięwzięcia, jak i po jego zakończeniu. Dlatego też warto powierzyć proces zarządzania projektem oraz rozliczania przyznanego dofinansowania specjalistom, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiedzą, jak efektywnie wspierać przedsiębiorstwa w ich rozwoju. W zależności od możliwości i potrzeb naszych klientów proponujemy adekwatny model współpracy, który pozwoli na sprawną realizację projektu, eliminację błędów wynikających z braku odpowiedniej wiedzy, a finalnie – na odniesienie sukcesu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

W tym modelu współpracy nasi eksperci na czas realizacji projektu stają się częścią zespołu projektowego klienta i uczestniczą w spotkaniach roboczych, podczas których czuwają nad tym, aby podejmowane przez beneficjenta działania, przyjęte tempo prac czy dokonywane modyfikacje były zgodne z regulacjami prawnymi. Nasze wsparcie koncentruje się na strategicznych elementach procesu, mających decydujący wpływ na osiągnięcie założonych celów, terminową realizację przyjętego harmonogramu czy procedury zakupowe. Wskazany model współpracy obejmuje także działania objęte rozliczaniem finansowym.

ROZLICZANIE FINANSOWE OTRZYMANEGO WSPARCIA

W ramach tego modelu współpracy wspieramy klientów w działaniach związanych z całym procesem rozliczania otrzymanej dotacji, od momentu podpisania umowy o dofinansowanie aż do wpływu płatności końcowej. Nasi eksperci stoją na straży kluczowych terminów rozliczeń, przygotowują wnioski sprawozdawcze i wnioski o płatność, doradzają w zakresie prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej i prawidłowego dokumentowania ponoszonych wydatków, a także przygotowują niezbędne pisma dotyczące finansowego rozliczania otrzymanych środków.

ASYSTA EKSPERCKA

Ten model współpracy odpowiada na potrzeby klientów, którzy mają doświadczenie związane z realizacją projektów unijnych, ale chcieliby dysponować wsparciem zewnętrznego doradcy na wypadek trudniejszych procedur zakupowych, wniosków o zmianę czy potrzeby skonsultowania podejmowanych działań. W takiej formie współpracy nasi eksperci wspierają klienta w konkretnych, zgłoszonych przez niego zleceniach.

USŁUGI KOMPLEMENTARNE

W ramach wsparcia w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych świadczymy również szereg komplementarnych usług, które wpisują się w poniższe obszary:

 • trwałość projektu,
 • weryfikacja ryzyka wystąpienia podwójnego finansowania,
 • dyfuzja efektów projektu,
 • ochrona danych osobowych w projektach B+R oraz inwestycyjnych,
 • współpraca z Rzecznikiem Funduszy Europejskich,
 • uzyskanie indywidualnej interpretacji wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków,
 • odwołania w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością lub nałożoną karą finansową,
 • obsługa procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców,
 • audyt w projektach B+R,
 • ochrona własności intelektualnej wyników prac B+R,
 • rozpowszechnianie wyników prac B+R,
 • wsparcie przedwdrożeniowe oraz wdrożeniowe.

Inne usługi finansowe

Aktywnie uczestniczymy we wszelkich procesach pozyskiwania kapitału przeznaczonego na rozwój naszych klientów. Mamy doświadczenie w negocjacjach z funduszami VC/PE i bankami komercyjnymi, pozyskiwaniu finansowania o charakterze udziałowym, sprzedaży obligacji i prowadzeniu przedsięwzięć w formule PPP.