Badania na rynek

Rozwój polskiej gospodarki daje swoje odbicie w rosnącym znaczeniu małych i średnich przedsiębiorstw, które obecnie odgrywają istotną rolę, napędzając sferę gospodarczą i społeczną państwa. Ożywienie oraz rozkwit sektora umożliwił utworzenie nowych miejsc pracy oraz unowocześnienie infrastruktury przemysłowej, tym samym stymulując dalszy rozwój wydajności polskiej gospodarki. Obecna praktyka stosowana przez państwo zapewnia wzmocnienie konkurencyjności oraz dynamizację działań innowacyjnych MŚP poprzez udzielanie dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów m.in. w ramach poddziałania „Badanie na rynek”.

Poddziałanie 3.2.1 „Badanie na rynek

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 to konkurs skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących realizacje projektów inwestycyjnych na rozwój własnego przedsiębiorstwa. Celem poddziałania „Badania na rynek” jest wdrożenie na rynek wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych, wiążących się z wprowadzeniem innowacyjnych, minimum w skali krajowej, produktów lub usług nowych bądź znacząco ulepszonych. Pozytywne przejście ewaluacji wniosku o dofinansowanie skutkuje zdobyciem grantu o maksymalnej wartości 20 000 000 zł. Dofinansowanie gwarantuje wsparcie finansowe na:

  • wydatki inwestycyjne na zakup maszyn, urządzeń, budowy linii i hali produkcyjnych, 
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci patentów oraz licencji, 
  • korzystanie z usług doradczych,
  • eksperymentalne prace rozwojowe.

Przedmiotem naszych działań, w ramach usług firmy SAS Advisors, jest kompleksowe podejście do klienta przez cały proces aplikacji w poddziałaniu „Badanie na rynek” od pierwszych spotkań koncepcyjnych omawiających innowacyjne rozwiązanie, przez składanie wniosku, po proces oceny wartości merytorycznej złożonego wniosku. W sytuacji otrzymania grantu na rozwój technologii, zespół SAS Advisors oferuje wsparcie podczas rozliczania projektu z Instytucjami Państwowymi. Proces realizacji i uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej odbywa się w atmosferze pełnej profesjonalizmu, zagwarantowany dzięki dużemu doświadczeniu naszych ekspertów w dziedzinie pozyskiwania dotacji unijnych. Troszcząc się o rozwój polskich małych i średnich przedsiębiorstw zachęcamy do współpracy z naszym zespołem SAS Advisors i wzięcia udziału w konkursie „Badania na rynek”, który może wspomóc dalszy rozwój oraz sukces Waszej firmy.

Skuteczna aplikacja po środki w poddziałaniu „Badanie na rynek”

O dofinansowanie w konkursie „Badanie na rynek” mogą się ubiegać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o fundusze unijne,
prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
realizują projekt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedsiębiorstwo, które chce otrzymać fundusze unijne w poddziałaniu „Badanie na rynek”, powinno dodatkowo być ukierunkowane na wprowadzenie innowacyjnych bądź znacząco ulepszonych produktów i usług. Na sfinansowanie mogą również liczyć eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Warunkiem koniecznym jest, aby tego typu działania były przez beneficjenta przeprowadzone samodzielnie lub na jego zlecenie.

Działania, które mają szanse uzyskać dofinansowanie, powinny mieć na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Jednak muszą być to projekty, które mogą zostać wykorzystane w działalności danego przedsiębiorstwa w sposób opłacalny, i to przynajmniej w skali kraju.

Dla kogo dofinansowanie w projekcie?

Na dofinansowanie w konkursie „Badanie na rynek” mogą liczyć:

eksperymentalne prace rozwojowe;
doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych;
wydatki inwestycyjne, bezpośrednio związane z komercjalizacją tych wyników.
Dodajmy, że w ramach doradztwa można ująć także wydatki związane z usługami świadczonymi przez doradców zewnętrznych. Powinny być jednak konieczne do realizacji efektów działań testowych i innowacyjnych. Warto wiedzieć, że koszty eksperymentalnych prac rozwojowych zostały w podziałaniu „Badanie na rynek” ujęte bardzo szeroko i kwalifikowane są tu zarówno koszty personelu, badań wykonywanych na podstawie umowy, jak i koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, które zostały poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu.

Podmiot ubiegający się o pozyskanie grantu nie musi być ekspertem w ubieganiu się o dofinansowanie w procedurze konkursowej. Nasza firma zatrudnia doświadczonych specjalistów, którzy przez proces aplikowania o fundusze unijne przeprowadzą każdego krok po kroku.