Aktualności

30.10.2020 r.

2.5 Programy Akceleracyjne – ogłoszenie konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize -zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025.

Więcej informacji na stronie poir.gov.pl