Informacje kontaktowe: +48 22 223 05 34 office@sasadvisors.pl

Zakres usług

Większość realizowanych przez Zespół SAS Advisors projektów dotyczy usług pozyskiwania środków publicznych na rzecz firm z sektora prywatnego. Koncentrujemy swoją działalność na podmiotach innowacyjnych, inwestujących w swój rozwój i świadomych wartości dodanych jakie niesie ze sobą aktywność w sferze badawczo-rozwojowej. Naszą ofertę kierujemy również do przedsiębiorców planujących rozwój lub budowę działu badawczo-rozwojowego, jak również wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych (w sektorze produkcyjnym i usługowym).

Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu pomagamy przedsiębiorstwom, które poszukują wsparcia na rozwój i ekspansję rynkową. Udzielamy rekomendacji jak należy przeprowadzić proces kształtowania/modelowania projektu, aby w jak największym stopniu odpowiadał wymogom wybranego Instrumentu wsparcia. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego z Funduszy Europejskich, w szczególności z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, także ze środków z nowej Perspektywy na lata 2014-2020.

Dodatkowo posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania projektów finansowanych z alternatywnych programów wsparcia z polskiego budżetu. Czynnikiem warunkującym sukces i kluczowym przy podejmowaniu współpracy przez naszych dotychczasowych Klientów była elastyczność i zdolność adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, a co za tym idzie wielokrotnego modelowania projektów. Dlatego też, nasz model współpracy zakłada możliwość przyjęcia zlecenia na każdym etapie procesu pozyskiwania finansowania dotacyjnego.

Nasze usługi dotyczą całokształtu procesu pozyskiwania pomocy publicznej i można je podzielić na następujące fazy:

 • opracowanie strategii pozyskania dofinansowania,
 • przegląd planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa pod kątem dostępnych źródeł pomocy publicznej,
 • proces modelowania projektu w celu maksymalizacji szans na uzyskanie dofinansowania,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej,
 • monitorowanie statusu złożonej dokumentacji,
 • podpisanie umowy o dofinansowanie,
 • asysta w trakcie rozliczania otrzymanego dofinansowania.
 • Analiza możliwości pozyskania dofinansowania

 • Modelowanie projektu

 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

 • Rozliczenie otrzymanego dofinansowania

Nasze usługi

Pozyskanie dofinansowania

Specjalizujemy się w zakresie pozyskiwania finansowania na warunkach bardziej korzystnych niż finansowanie komercyjne, w szczególności dotacji unijnych. Zakres naszych usług obejmuje całokształt procesu finansowania projektów inwestycyjnych ze środków publicznych.

Inne formy finansowania

Pozyskanie innych atrakcyjnych form finansowania z pomocy publicznej, w tym:

 • preferencyjnych pożyczek wraz z umorzeniem,
 • dokapitalizowania Spółki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
 • ulgi z podatku od nieruchomości,
 • ulgi z podatku dochodowego.

Rozliczenie dofinansowania

Nasze usługi kompleksowej pomocy w rozliczeniu otrzymanego wsparcia, w szczególności:

 • prowadzenia ewidencji księgowej zgodnie z przepisami unijnymi i lokalnymi,
 • doradztwo w zakresie kontroli oraz dekretacji dokumentów księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego.

Analizy i raporty

Analizy i raporty w zakresie korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorców:

 • krótkie memorandum zawierającą analizę problemu i rekomendacje,
 • szczegółową analizę stanu prawnego w zakresie korzystania z pomocy publicznej,
 • inne specjalistyczne dokumenty niezbędne do przedstawienia instytucji publicznym,
 • pisma skierowane do instytucji publicznych (w tym MIR, UOKIK, Komisja Europejska).

Doradztwo w sporach

Doradztwo w przypadku sporu z Instytucją Publiczną (w szczególność na etapie spraw sądowych w WSA oraz NSA), w tym:

 • analiza sprawy pod katem nieprawidłowości w prowadzeniu oceny wniosku o dofinansowanie lub innych błędów proceduralnych,
 • przygotowanie dokumentacji procesowej,
 • doradztwo i reprezentacja na etapie spraw sądowych przed NSA oraz WSA.

Działalność przedsiębiorstw w SSE

Nasza oferta kompleksowo obejmuje wsparcie na wszystkich etapach działalności inwestycyjnej Przedsiębiorstw w SSE. Przedsiębiorstwa planujące rozpoczęcie działalności na terenie SSE, w szczególności:

 • sporządzenie pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie,
 • wsparcie w trakcie negocjacji odnośnie warunków inwestycji i przyznanych ulg podatkowych.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania

Jak długo trwa proces przygotowania wniosku o dofinansowanie?

Proces przygotowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej wynosi od 150 do ponad 1000 godzin pracy, co przekłada się na okres od 3 tygodni do 2 miesięcy od rozpoczęcia prac do dnia złożenia kompletu dokumentacji aplikacyjnej w instytucji publicznej. Zakres prac obejmuje szereg czynności towarzyszących przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym: weryfikacja przedmiotowa i podmiotowa projektu, asysta w przygotowaniu dokumentów dodatkowych takich jak promesa bankowa, opinia o innowacyjności czy zgłoszenie patentowe.

Jak wygląda proces oceny wniosku o dofinansowanie?

Proces oceny wniosku o dofinansowanie jest kilkuetapowy. Czas trwania oceny licząc od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia podpisania umowy o dofinansowanie może wynieść od 3 do 8 miesięcy. W zależności od instrumentu wsparcia oraz instytucji, która ocenia dokumentacje proces może się znacznie różnić. Pierwszym etapem jest ocena formalna i merytoryczna projektu, gdzie dokumentacja sprawdzana jest pod kątem spełnienia poszczególnych kryteriów zgodnie z regulaminem konkursu. Często proces oceny zakłada również tzw. Panel ekspertów, gdzie Spółka prezentuje projekt inwestycyjny grupie kilku ekspertów wybranych przez instytucje publiczną (przedstawicieli nauki, banków, funduszy inwestycyjnych). Po prezentacji eksperci zadają pytania i na podstawie prowadzonej rozmowy oceniają projekt przyznając punkty za poszczególne kryteria.

W jakim stopniu praca na projekcie angażuje pracowników Spółki?

Każdorazowo przygotowując dokumentację aplikacyjną wymagane jest zaangażowanie pracowników Spółki (w szczególności z poziomu dyrektora inwestycyjnego, technologa, dyrektora finansowego). Celem opracowania dokumentacji wymagane jest przekazanie przez Spółkę szeregu informacji związanych z projektem inwestycyjnym takich jak: opis technologii, charakterystyki maszyn i urządzeń, założenia finansowe, inne dane niezbędne do sporządzenia dokumentacji. Cały proces prowadzimy w sposób możliwie najmniej angażujący pracowników Spółki.

Jakie są ryzyka utraty otrzymanego dofinansowania?

Przyznanie dofinansowania wiąże się z pewnymi ograniczeniami na etapie realizacji projektu (m.in. w wyborze dostawców, terminie wykonania projektu, sprawozdawczości) oraz w okresie trwałości. Wszystkie zobowiązania Beneficjenta wskazane są w umowie o dofinansowanie oraz aktach prawnych regulujących udzielanie i wykorzystywanie pomocy publicznej. Wszystkie ewentualne ryzyka związane z utratą dofinansowania można oszacować znając charakterystyki projektu oraz odpowiednio nimi zarządzić.